dimarts, 8 d’octubre de 2013

24 d'octubre: els estudiants fem vaga!Cada any la situació dels estudiants és més desesperada:

Milers d'universitaris no han pogut continuar els seus estudis al no poder fer front al pagament de les matricules. Així mateix es plantegen noves reformes que busquen la supressió d'estudis que no siguin rendibles i fins i tot la venda de facultats i edificis històrics a empreses privades. A secundària alguns estudiants es troben en aules massificades amb més de 35 alumnes, les infraestructures estan desfasades i fins i tot a vegades resulten perilloses i, des de l'aplicació de la LOMQE, el consell escolar ha perdut totes les seves atribucions, de manera que ara totes les decisions del centre recauen sobre el director que, al seu torn, ja no és escollit en el propi centre.

En els centres de FP la situació és encara més greu que a secundària, ja que no només comparteixen totes les misèries abans esmentades sinó que a més es veuen obligats a realitzar pràctiques durant més de tres mesos sense percebre'n un sou pel seu treball i sense que aquestes estiguin mínimament estandarditzades, per la qual cosa les avaluacions es basen en els criteris que cada empresari estableix, obligant a fer moltes vegades treballs no relacionats amb la seva formació.

Aquests són alguns dels molts motius que el estudiantat té, dia a dia, per sortir al carrer i exigir que no es perdi ni un sol dret més. No obstant això, des del Front Estudiantil Unitari, considerem que no n'hi ha prou només amb una posició a la defensiva contra tots els atacs a l'educació, el estudiantat ha d'organitzar-se en cada centre i reivindicar un canvi, de manera que la gratuïtat de l'educació, la renovació de totes les infraestructures i la remuneració de les practiques siguin, entre molts d'altres altres, drets garantits per a tots els estudiants.

Per tot això fem una crida per col·laborar colze a colze amb els treballadors de l'ensenyament, tot secundant la vaga del proper 24 d'octubre i acudint a les diverses mobilitzacións. Aixi mateix us convidem assistir al nostre bloc en la manifestació de Barcelona, a les 12:30 a Plaça Universitat  i organitzar-vos amb nosaltres tant per a les petites lluites del dia a dia en el centre d'estudis com per aconseguir un canvi més profund en el sistema educatiu.

Convertim cada reivindicació en organització![CAST]


Cada año la situación de los estudiantes es más desesperada:

Miles de universitarios no han podido continuar sus estudios al no poder hacer frente al pago de sus matriculas, así mismo se plantean nuevas reformas que buscan la supresión de estudios que no sean rentables e incluso la venta de facultades y edificios históricos a empresas privadas.

En secundaria algunos estudiantes se encuentran en aulas masificadas con más de 35 alumnos,  las infraestructuras están desfasadas he incluso a veces resultan peligrosas y, desde la aplicación de la LOMCE, el consejo escolar ha perdido todas sus atribuciones de modo que ahora todas las decisiones del centro recaen sobre el director que, a su vez,  ya no es elegido en el propio centro.

En los centros de FP la situación es más grave que en secundaria ya que no solo comparten todas las  miserias antes dichas si no que además se ven obligados a realizar prácticas durante más de tres meses sin percibir un salario por su trabajo y sin que estas estén mínimamente estandarizadas, por lo que las evaluaciones se basan en los criterios que cada empresario establece obligando a hacer muchas veces trabajos no relacionados con su formación.

Estos son algunos de los muchos motivos que el estudiantado tiene día a día para echarse a la calle y exigir que no se pierda ni un solo derecho más. No obstante desde el Front Estudiantil Unitari consideramos que no basta solo con una posición a la defensiva contra todos los ataques a la educación, el estudiantado debe organizarse en cada centro y reivindicar un cambio de modo que la gratuidad de la educación, la renovación de todas las infraestructuras o la remuneración de las practicas sean, entre otros, derechos garantizados para todos los estudiantes.

Por todo ello hacemos un llamamiento para colaborar codo con codo con los trabajadores de la enseñanza secundando la huelga del próximo 24 de octubre y acudiendo a las diversas movilizaciones. Así mismo os invitamos asistir a nuestro bloque en la manifestación de Barcelona, a las 12:30 en plaza Universitat, y organizaros con nosotros tanto para las pequeñas luchas del día a día en el centro de estudios como para conseguir un cambio más profundo en el sistema educativo.

¡Convirtamos cada reivindicación en organización!