dimarts, 24 de febrer de 2015

Sobre els drets dels estudiants

A vegades quan els estudiants volem organitzar vagues, assemblees o xerrades al nostre institut o facultat ens trobem amb l’oposició de la direcció del centre. Moltes vegades no només ens interposen obstacles burocràtics sinó que directament vulneren els drets que tenim com a estudiants i que hem aconseguit amb anys de lluita.  
Nosaltres, com a estudiants, tenim dret a fer vaga. No ens poden imposar cap sanció ni impediment per exercir aquest dret. La legislació actual permet que si una classe, a partir de 3r d’ESO, els alumnes decideixen fer vaga en cap cas es podrà posar cap obstacle ni sanció a aquests. Ens els cursos inferiors l’autorització paterna sí que és necessària.
També tenim dret de reunió, reconegut per la Constitució Espanyola, com qualsevol altre ciutadà. Com a membres d’una associació estudiantil, el centre està obligat a proporcionar un aula i facilitar-nos el dret a reunió dins de l’horari del centre.
A més, com a sindicalistes i representats de les associacions d’estudiants tenim dret a informar els alumnes de totes aquelles qüestions relacionades amb el món estudiantil i en cap cas ens ho poden impedir els membres de la direcció del centre ni imposar-nos sancions. Els alumnes tenim dret a ser informats pels membres de la junta de delegats i pels representants de les associacions d'alumnes en matèria tant del propi centre com del sistema educatiu en general.
Aquests drets es troben regulats a cada centre per normativa interna de forma diferent pel reglament intern del centre d’estudis del qual siguem usuaris. Però en principi aquests desenvolupaments interns no es poden trobar en contradicció amb els drets abans esmentats.
Malgrat això, és probable que des de la direcció d’aquests centres es vulneri aquests drets, de manera que no hem de confiar en què la legalitat ens protegeixi ni ens sigui d’ajuda. Al marge del reconeixement jurídic o no, i de que la legalitat es compleixi o no, nosaltres ens organitzarem i defensarem els nostres interessos com a estudiants.
L’única manera que tenim els estudiants de fer valer els nostres drets (tant aquells que estan reconeguts com aquells pels que lluitem) és mitjançant l’organització i la lluita.

ANNEX: Artícles que fundamenten el document
L’article 8 de la Llei 8/1995 “En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.”.

L’artícle 25 del Real Decret 732/1995 “Los alumnos tienen derecho a ser informados por los miembros de la Junta de delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros docentes y al sistema educativo en general.”
L’article 28 del Real Decret 732/1995 diu “Los Directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión de los alumnos dentro del horario del centro. Los Reglamentos de régimen interior establecerán el horario que se reserve al ejercicio de este derecho, recogido en el apartado 1 de este artículo. Dentro de las atribuciones de dirección y coordinación que le corresponden, el Director facilitará el uso de los locales y su utilización para el ejercicio del derecho de reunión.”

Javier Alcalà, responsable de la federació de la UB