Què volem?

El FEU ha d’ésser una eina útil per als i les estudiants de classe treballadora i de la resta de capes populars, des de la qual ens hem de poder organitzar per assolir una serie de reivindicacions generals lligades a les lluites i situacions concretes d’un territori o centre d’estudis. A continuació presentem una serie de punts que considerem bàsics per construir el model educatiu que garanteixi una formació crítica i científica que no exclogui a ningú en base a criteris econòmics o d’una altra mena i que aporti una nova concepció de l’estudiant com una persona en procés de formació per contribuir de manera específica i necessaria a la societat i no com un ens parasitari dins d’aquesta.

1. - Garantir el dret a l’educació. Per aconseguir-ho, cal que l’ensenyament sigui gratuït a tots els nivells, des de l’escola bressol fins a la universitat, incloent-hi les despeses en material escolar.

2. - Oposició a qualsevol mena de participació privada en la gestió de l’educació, sigui directa o indirectament, i per tant exigim l’eliminació de tota disposició legal que ho permeti. Exigim que els actuals centres de caràcter privat o concertat quedin sota control públic.

3. - Garantir una gestió veritablement pública de l’educació on les classes populars juguin un paper decisiu en la presa de decisions.

4. - Adopció d’un sistema de beques a l’estudiantat que realment permeti satisfer les necessitats que puguin sorgir per a tenir una fomació correcte.

5. - Establiment de mesures per acabar amb les dificultats en l’accés a l’educació de diferents col·lectius per motius de nacionalitat, gènere, minusvalies, problemes intrafamiliars o qüestions socioculturals. Com a mesures concretes proposem ajudes econòmiques específiques i programes de integració.

6. - Assegurar un ratio màxim de 20 alumnes per aula a l’Educació Infantil i Primària i de 25 alumnes a l’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

7. - Garantir la presència a cada centre d’estudis d’un equip docent i de suport suficient per a cobrir totes les necessitats d’aquests establiments, així com que aquest posseeixi unes capacitats suficients per a dur a terme la seva labor docent.

8. - Gratuïtat i gestió pública dels sistemes de transport i menjador per a l’estudiantat al llarg de tota la trajectòria acadèmica.

9. - Exigim la renovació de les infraestructures i materials de tots els centres públics que estiguin desfasats.

10. - Creació d’un mitjà d’expressió on el centre expliqui els projectes que està duent a terme i rendeixi comptes de la seva gestió, a més de permetre als i les estudiants expressar-se lliurement exposant les seves queixes i demandes.

11. - Sobre les places al batxillerat, formació professional i universitat, exigim un veritable equilibri territorial, planificació i finançament de l’oferta cercant un equilibri entre demanda de llocs i demanda de titulacions en funció de les necessitats de la societat.

12. - Eliminació de les proves d’accés a la universitat i creació de comissions formades per professors, educadors socials, psicòlegs...que orientin a l’estudiant.

13. - Gratuïtat i lliure accés al servei esportiu, a les biblioteques, a les escoles d’idiomes presents dins les instal·lacions educatives.

14. - Exigim un replantejament dels criteris de dociencia i investigació de manera que els continguts prioritaris no siguin determinats en base a les necessitats de rentabilitat econòmica sinó d’acord amb el benesta social i el desenvolupament socioeconòmic.

15.- Garantir la incorporació efectiva al món laboral un cop acabats els estudis en un camp vinculat a ells.

16. - Model de democràcia directa i participativa, sustituint l’actual model de representants estudiantils per un model assembleari que involucri al conjunt de la comunitat del centre.

17. - Establir mecanismes de rendició de comptes i mecanismes per la revocabilitat de tots els càrrecs electes i de direcció.

18. - Exigir calendaritzacions i mètodes d’avaluació que respectin les diferents realitats de l’estudiantat (capacitat de combinar feina, estudis i vida social).

19. - Les pràctiques que s’ofereixin en centres externs al centre hauran de tenir lloc en centres públics. En general totes les pràctiques hauran de ser remunerades.

20. - Garantir els drets d’associació i vaga a tots i totes les estudiants majors de 14 anys.

21. - Homogeneització dels plans docents i els mètodes d’avaluació de les assignatures troncals pels estudis iguals a nivell estatal. Permitint de facto una major mobilitat entre els centres.

22. - Lluitar contra l’abandonament escolar dotant dels mitjans necessaris als programes de garantia social a més d’establir sistemes de reorientació acadèmica als estudis superiors.

23. - Exigim la impartició d’una educació laica sense cap mena de influència religiosa.

24. - Garantir la impartició d’assignatures amb continguts específics del llegat cultural de cada regió i nació, a més de la possibilitat de impartir totes les assignatures en l’idioma propi d’aquests territoris amb el material corresponent.

25. - Exigim un increment del finançament públic a l’educació que permeti cumplir totes les demandes proposades en aquest document